Leasing a spotrebný úver

Späť na služby | Poistenie majetku a priemyselnych rizík
Späť na služby | Poistenie majetku a priemysel. rizík

V živote človeka sa vyskytnú rôzne finančné situácie, ktoré si vyžadujú, aby si požičal peniaze. Ponúk na trhu je mnoho a nie je jednoduché sa v nich zorientovať, my vám s tým radi pomôžeme.

Leasing

Možnosť financovania rôznych komodít od automobilov, strojov a zariadení až po nehnuteľnosti. Rýchla forma obstarania predmetov bez viazania vlastného prevádzkového alebo investičného kapitálu.

Finančný leasing

Finančný leasing je dlhodobý nájomný vzťah založený na oddelení právneho a ekonomického vlastníctva prenajatého predmetu, pri ktorom sa doba trvania nájomného vzťahu blíži ekonomickej životnosti predmetu leasingu. Jeho hlavným cieľom je prefinancovanie celej alebo podstatnej časti obstarávacích nákladov počas trvania nájmu pri súčasnom ekonomickom využívaní predmetu nájmu nájomcom, pričom nájomný vzťah sa konči prevodom právneho vlastníctva k predmetu prenájmu z prenajímateľa na nájomcu, avšak až po vysporiadaní všetkých záväzkov zo strany nájomcu leasingovej spoločnosti.

Výhody
  • Výhody finančného leasingu sú spojené najmä so spôsobom obstarania predmetu leasingu, pri ktorom záujemca o predmet leasingu nepotrebuje na začiatku celú hotovosť. Postačujúca je relatívne malá investícia vo výške zvýšenej splátky vopred. Leasing je rýchly a dostupný spôsob financovania a nie je administratívne tak náročný ako bankový úver. Leasingovú zmluvu je zvyčajne možné uzatvoriť priamo na mieste predaja, na ktorom ste si predmet leasingu vybrali.

Operatívny leasing

Operatívny leasing možno z ekonomického hľadiska voľne definovať ako prenájom na dobu väčšinou kratšiu, ako je životnosť predmetu leasingu. Predmet leasingu v zásade po skončení zmluvy ostáva majetkom prenajímateľa (môže ním byť výrobca, špecializovaná leasingová spoločnosť, alebo iná právnická alebo aj fyzická osoba). Pri operatívnom lízingu pre zvýšenie atraktívnosti častokrát prenajímateľ ponúka v súvislosti s prenájmom aj rôzne sprievodné služby (servis, poistenie, náhradné vozidlo pri operatívnom leasingu automobilu a pod.). Výnimku z tejto oblasti tvoria stroje a zariadenia, pri ktorých je možné využiť operatívny leasingu aj bez doplnkových služieb.

Výhody
  • Výhodou je, že operatívny leasing má nižšie nároky na cash-flow, nakoľko na začiatku zákazník neplatí žiadnu alebo platí iba minimálnu zvýšenú splátku vopred (tzv. akontáciu). Pri operatívnom leasingu nie je určená minimálna doba nájmu, čo umožňuje klientom rýchlejšiu inováciu majetku. Okrem týchto výhod môžu klienti oceniť aj komplexné riadenie vozového parku, ktoré je určené pre nájomcov, ktorí si chcú zachovať vlastníctvo vozidla, resp. disponujú vozovým parkom, ktorý je predmetom finančného leasingu a radi by zefektívnili a zoptimalizovali správu a riadenie tohto vozového parku. V takomto prípade poskytne leasingová spoločnosť servis presne podľa potrieb a požiadaviek klienta, čo pre nájomcu znamená úsporu nákladov na personál a administratívu.

Spotrebný úver

Spotrebný úver (alebo tiež aj pôžičku) banky poskytujú so splatnosťou 1 až 10 rokov. Zvyčajne ide o bezúčelový úver, kde banka prevedie peniaze na účet klienta a je len na ňom, na čo peniaze použije. Pôžičky nie sú zabezpečené nehnuteľnosťou. Poskytujú sa bez zabezpečenia, prípadne banka po prehodnotení žiadateľa požaduje ručenie formou ručiteľa (ručiteľov), tzv. ručiteľské pôžičky. Niekedy banky vyžadujú aj podporu zabezpečenia vo forme biankozmenky alebo klient podpíše dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorá nie je vždy len samostatným dokumentom, niektoré banky ju majú zapracovanú priamo v úverových zmluvách. Úrokové sadzby pre pôžičky môžu byť stanovené fixné (nemenné) počas celej doby splácania, alebo variabilné, kedy má banka právo úrokovú sadzbu v priebehu splácania meniť pričom je zmenu je povinná klientovi oznámiť.

Pri niektorých pôžičkách je potrebné dokladovať banke účel použitia finančných prostriedkov. Účelom môže byť napríklad bývanie, dovolenka, štúdium, a pod. Účelové pôžičky sú zvyčajne výhodnejšie ako bezúčelové. Väčšina bánk však poskytuje len bezúčelové pôžičky.

Pôžička je spotrebiteľský úver poskytovaný na základe zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v platnom znení.