Kódex etiky sprostredkovateľov v poisťovníctve

ÚVOD

Kódex etiky sprostredkovateľov v poisťovníctve stanovuje normy správania, ktorými sprostredkovatelia v poisťovníctve (v ďalšom len „sprostredkovatelia“) uplatňujú vyšší štandard sprostredkovateľskej činnosti. Súbor pravidiel uvedených v tomto kódexe predstavuje základnú rovinu požiadaviek s tým, že jednotliví sprostredkovatelia môžu uplatňovať vyšší štandard.

Sprostredkovateľ presadzuje normy tohto kódexu a dbá na ich dodržiavanie s cieľom zabezpečovať dobrú povesť slovenského poisťovníctva a sprostredkovateľov v poisťovníctve všeobecne a to aj s ohľadom na požiadavky, ktoré sú na túto profesiu kladené vo vyspelých európskych krajinách.

Etické normy tohto kódexu smerujú k tomu, aby sa

 • uplatňovala korektná prax v poisťovacej sprostredkovateľskej činnosti na Slovensku,
 • zvyšoval kredit a dobré meno poisťovacej sprostredkovateľskej činnosti a dôvera klientov k nej,
 • zvyšovala informovanosť verejnosti o význame sprostredkovania poistenia pre poistených i poisťovne.

Kódex etiky sprostredkovateľov v poisťovníctve obsahuje nasledujúce časti:

 • Všeobecné zásady správania sa sprostredkovateľov
 • Zásady správania sa zamestnancov sprostredkovateľských firiem
 • Zásady správania sa sprostredkovateľov vo vzťahoch k poisťovniam
 • Zásady správania sa vo vzťahoch ku klientom

A. Všeobecné zásady správania sa sprostredkovateľov

 • Sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti riadia príslušnými zákonmi a predmetnými vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi s poisťovňami a so svojimi klientmi.
 • Sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti zúčastňujú na hospodárskej súťaži, pričom dbajú na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať.
 • V rámci hospodárskej súťaže sprostredkovatelia konajú v súlade s dobrými mravmi súťaže, aby nespôsobili ujmu iným subjektom nekalou súťažou.
 • Sprostredkovatelia sa zdržia klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere sprostredkovateľskej činnosti.
 • Sprostredkovatelia vo svojej činnosti utajujú obchodné tajomstvo svojich klientov, ak im je toto tajomstvo v súvislosti s ich činnosťou zverené.
 • Sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti zdržia konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov a poisťovní, alebo vyvolať nepravdivý obraz o sprostredkovateľských činnostiach.
 • V prípade, že sprostredkovatelia nenájdu riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s inými sprostredkovateľmi, hľadajú riešenie prostredníctvom orgánov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.
 • Sprostredkovatelia spolupracujú so SASP pri presadzovaní a ochraňovaní svojich záujmov a potrieb súvisiacich s sprostredkovateľskou činnosťou.
 • Sprostredkovatelia sa usilujú, aby mali potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré im umožnia rýchle a kvalitne riešiť potreby a záujmy poisteného i poisťovateľa.

B. Zásady správania sa zamestnancov sprostredkovateľských firiem

 • Zamestnanci dôstojne reprezentujú svoju firmu aj poisťovníctvo, ktorého sú súčasťou.
 • Zamestnanci sa vyvarujú každej činnosti, ktorá by viedla ku konfliktu záujmov zamestnanca a firmy.
 • Zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvá a to aj po ukončení svojho pracovného pomeru v poisťovníctve.
 • Zamestnanci dodržiavajú prísne pravidlá etiky, nepoužívajú vo svoj osobný prospech informácie a materiály svojej firmy, najmä nesmú zneužiť svoje postavenie k prijímaniu či vyžadovaniu finančných alebo vecných výhod od kohokoľvek a rovnako nesmú nikdy obdobné výhody sami ponúkať či poskytovať.
 • V záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí sa zamestnanci sústavne starajú o svoje vzdelávanie.

C. Zásady správania sa sprostredkovateľov vo vzťahoch k poisťovniam

 • Sprostredkovatelia majú aktuálny prehľad o situácii na poistnom trhu, o jednotlivých poisťovniach a ich produktoch a sú jedným z prvkov súťaživosti na poistnom trhu.
 • Pri umiestňovaní obchodu sa sprostredkovatelia správajú nestranne a profesionálne, vyvarujú sa najmä akéhokoľvek ohovárania či zvýhodňovania niektorej z poisťovní.
 • S poisťovňami udržiavajú sprostredkovatelia dobré vzťahy spolupráce, zakotvené spravidla v zmluvách o spolupráci.
 • Sprostredkovateľ je vo svojom rozhodovaní nezávislý.
 • Sprostredkovateľ nerozširuje informácie o situácii alebo správaní sa poisťovne, ktoré obsahujú nepresnosti alebo nedostatočne preukázané údaje.
 • Sprostredkovateľ sa svojou činnosťou podieľa na vytváraní a udržovaní zdravého a funkčného poistného trhu.

D. Zásady správania sa vo vzťahoch ku klientom

 • Sprostredkovatelia uplatňujú zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom.
 • Sprostredkovatelia sú predovšetkým povinní zastupovať záujmy svojich klientov, spracúvať pre nich optimálne poistné programy ako z hľadiska ich potrieb, tak i z hľadiska ponuky poistného trhu.
 • Rovnako sú sprostredkovatelia povinní poskytovať klientom pravdivé a objektívne rady a vysvetlenia rozličných charakteristík, práv, povinností a ceny poistenia, ktoré by podľa ich názoru a presvedčenia bolo adekvátne pre riziká, ktoré chce klient pokryť.
 • Sprostredkovatelia riešia a presadzujú poistné záujmy svojich klientov.
 • Sprostredkovatelia dbajú na zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poistenia klientov.
 • Sprostredkovatelia poskytujú zásadne úplné, pravdivé, neskreslené a zrozumiteľné informácie o poistných produktoch a poisťovniach. Sprostredkovatelia nezamlčujú klientovi žiadny písomný dôkaz ani dokumentáciu, ktoré sa týkajú uzatvorenia jeho poistenia. Svoje rady a informácie poskytujú sprostredkovatelia len v tých oblastiach, v ktorých sú odborne kompetentní.
 • Sprostredkovatelia nedojednávajú poistenie so špekulatívnymi zámermi.
 • Sprostredkovatelia sú zodpovední za komplexné spracovanie návrhov poistných programov, za konzultačnú a poradenskú činnosť, za spravovanie už uzatvorených poistení a za súčinnosť pri poistných i škodových udalostiach.