Odhlásenie vozidla

Predali ste vozidlo? Nezabudnite na zrušenie PZP

Pri predaji okrem kúpno-predajnej zmluvy nezabudnite, na ďalšie úkony. Jedným z nich je aj zrušenie PZP, ktoré po predaji vozidla vypovedá pôvodný majiteľ.

Ako zrušiť poistenie po predaji vozidla?

Pri predaji vozidla je prvoradé jeho odhlásenie z evidencie a prihlásenie na nového majiteľa.

V prípade predaja vozidla poisťovňa vyžaduje kópiu technického preukazu pôvodného držiteľa, spolu s poznámkou o zrušení z polície alebo kópiou technického preukazu, vystaveného na nového majiteľa.

Vzor výpovede zmluvy k PZP nájdete TU. Tlačivo stačí vyplniť, podpísať a poslať do poisťovne spolu so spomínanou kópiou odhláseného technického preukazu. Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať aj priamo osobne na pobočke alebo poslať poštou.

Postup pri zmena držiteľa (prepis vozidla) podľa minv.sk:

a) v okrese

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti.

V prípade ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku na nového držiteľa, tento je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo.

ZMENA: Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole.

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)*,
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
 • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie - 165,50 €/1ks.

Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

Dokumenty na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení – TP, OE a tabul’ky s EČ

Plnomocenstvo - Súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu (organizáciu)


b) Odhlásenie vozidla do iného okresu

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný v pôvodnom okrese evidencie vozidla preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)*,
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

 • a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
 • b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
 • c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Poznámka: S účinnosťou od 20. 05. 2018 povinnosť predložiť osvedčenie o evidencii časť I (polykarbonátové OE I) neplatí pri oznámení zmeny držby vozidla, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nie je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru.

Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia vozidla (pôvodný držiteľ), ako i jeho následného prihlásenia (nový držiteľ). Preto dávame do pozornosti životnú udalosť Prihlásenie vozidla z iného okresu. V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu (presťahovanie) nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

V prípade evidenčného úkonu odhlásenia vozidla do iného okresu je možné poistenie vozidla preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla, avšak pre použitie vozidla v cestnej premávke platí predchádzajúci odsek.

Dokumenty na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení – TP, OE a tabul’ky s EČ

Plnomocenstvo - Súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu (organizáciu)