Reklamačný poriadok

ktorý vydala SENTIA s.r.o., samostatný finančný agent, so sídlom Jarabinková 2/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 708 445,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Odd.: Sro, vložka č. 43481/B

Článok I.
Prijímanie sťažností spoločnosťou SENTIA s.r.o.

 1. Všetky druhy sťažností týkajúce sa činnosti SENTIA s.r.o., môže klient predložiť počas pracovných dní v centrále spoločnosti SENTIA s.r.o., Dunajská 10, 040 11 Košice
 2. Sťažnosť môže klient predložiť spoločnosti SENTIA s.r.o. osobne alebo písomne – doporučenou listovou zásielkou
 3. V prípade, že klient doručí svoju sťažnosť osobne, SENTIA s.r.o. mu vydá potvrdenie o jej prevzatí, a to aj vtedy, ak nevyhovie sťažnosti v celom rozsahu už pri jej podaní. V prípade, že SENTIA s.r.o. ihneď rozhodne na mieste, že sťažnosť je neoprávnená, vydá klientovi potvrdenie len v prípade, že klient o to požiada.

Článok II.
Vybavovanie sťažnosti v SENTIA s.r.o.

 1. Sťažnosti, ktoré si nevyžadujú osobitné prešetrovanie, musia byť vybavené zo strany SENTIA s.r.o. bez zbytočného odkladu, maximálne do 15-tich kalendárnych dní. Maximálna lehota na vybavenie ostatných sťažností je 30 kalendárnych dní od dátumu prevzatia sťažnosti spoločnosťou SENTIA s.r.o..
  Dňom prevzatia sťažnosti sa rozumie:
  - u sťažností podaných v písomnej podobe je deň prevzatia sťažnosti na centrále spoločnosti SENTIA s.r.o.
  - u sťažností podaných osobne je deň prevzatia sťažnosti zodpovedným zamestancom spoločnosti SENTIA s.r.o.
 2. V prípade, že nie je možné sťažnosť vybaviť do 15 kalendárnych dní, resp. v mimoriadnych a zložitých prípadoch, vyžadujúcich si rozsiahle šetrenie, kedy nebude možné zo strany SENTIA s.r.o. dodržať lehotu 30 kalendárnych dní, SENTIA s.r.o. klientovi písomne oznámi, že sťažnosť bola prijatá, je prešetrovaná a výsledok mu bude oznámený do konkrétneho dátumu, ktorý spoločnosť SENTIA s.r.o. uvedie v liste zaslanom klientovi.
 3. Sťažnosť, ktorá sa týka výhradne inej právnickej alebo fyzickej osoby, musí byť klientovi zo strany SENTIA s.r.o. vrátená najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
 4. V súvislosti s podaním sťažnosti, s jej prešetrovaním si nebude SENTIA s.r.o. uplatňovať voči klientovi žiaden postih.
 5. Sťažnosti vybavuje SENTIA s.r.o. bezplatne.

V Bratislave, dňa 01.01.2020