Poistenie majetku

Späť na služby | Cestovné poistenie

Poistenie majetku poskytuje poistnú ochranu pred rizikami, ktorými je váš hnuteľný aj nehnuteľný majetok ohrozený.

Je jedno z poistných odvetví, z ktorého poisťovňa v zmysle dohodnutých poistných podmienok poskytne poistnú náhradu za škodu utrpenú na poistenom majetku (živelné udalosti, odcudzenie, vlámanie, atď.)

Byt, rodinný dom a jeho zariadenie môže poškodiť alebo úplne zničiť množstvo nepredvídaných udalostí, ako aj riziko vykradnutia. Zabezpečením vhodného poistenia je možné znížiť ich negatívny dopad na finančné náklady pri náprave vzniknutých škôd.

Zistite viac

Poistenie majetku občanov

Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu.

Zistite viac

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV

Zabezpečí optimálnu ochranu podnikania klienta pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi súvisiacimi s podnikateľskou činnosťou klienta.

Zistite viac

POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽOV

Priemyselné riziká patria medzi samostatný druh poistenia, ktorý si vyžaduje individuálny prístup. Každý výrobný podnik má svoje špecifické riziká, ktoré sa nedajú definovať zo všeobecných tabuliek komerčného poistenia.

Zistite viac

POISTENIE PRIEMYSELNÝCH RIZÍK

Developerské spoločnosti a investori sú si vedomí množstva rizík, ktoré môžu ohroziť a narušiť priebeh stavebného projektu, či už ide o živelné riziká alebo o pôsobenie ľudského faktora ako je nedbanlivosť a rôzne nehody.

Zistite viac

STAVEBNO- MONTÁŽNE POISTENIE

Poľnohospodár nedokáže zabrániť nečakaným udalostiam ako sú krupobitie, záplava z prietrže mračien, požiar, povodeň alebo nákaza pri chove zvierat.

Zistite viac

POISTENIE PLODÍN A HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Aj keď prepravovaný tovar nie je majetkom dopravcu, je v jeho záujme, aby bol k príjemcovi tovaru dopravený nepoškodený. V zmysle zákona dopravca nesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prevzatého tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Zistite viac

POISTENIE CESTNÉHO DOPRAVCU

Základnou právnou normou, ktorá upravuje zodpovednosť za riadenie spoločnosti je Obchodný zákonník. Každý člen štatutárneho orgánu ručí celým svojím majetkom za porušenie povinností stanovených zákonom (tak voči spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám).

Zistite viac

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENMI ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Tento produkt poskytuje krytie zodpovednosti vymedzenej zákonom č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní predchádzať hrozbe vzniku environmentálnej škody a vykonať nápravné opatrenia v prípade jej vzniku.

Zistite viac

POISTENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI

Poistenie majetku občanov

Každý má prirodzenú potrebu chrániť svoj majetok. Veď byt, rodinný dom a jeho zariadenie môže poškodiť alebo úplne zničiť množstvo nepredvídaných udalostí, ako aj riziko vykradnutia. Týmto a podobným situáciám sa nedá úplne zabrániť, no vhodným poistením je možné znížiť ich negatívny dopad na finančné náklady pri náprave vzniknutých škôd.

Poistenie nehnuteľností

Poistenie nehnuteľností je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenie sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností spravidla pre rodinné domy vrátane vedľajších objektov (garáž, altánok, plot a iné), ďalej byty, taktiež aj pre rekreačné objekty (chaty a chalupy) a pre objekty vo výstavbe.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti zabezpečí finančné prostriedky v prípade škody v dôsledku živelnej udalosti, v prípade krádeže, či vandalizmu. Predmetom poistenia domácnosti je súbor hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti.

Poistenie občianskej zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z činnosti v bežnom občianskom živote sa vzťahuje na škody, ktoré môžete spôsobiť vy, vaše deti či domáci zvierací miláčikovia na veciach, majetku, či zdraví iných.

Poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby (poistenej budovy alebo poistenej vedľajšej stavby). Poistenia kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená stavba alebo vedľajšia stavba stojí.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Poistenie sa vzťahuje všeobecne na škody spôsobené pri plnení úloh v pracovno-právnom alebo služobnom vzťahu, za ktoré zodpovedá zamestnanec podľa ustanovení zákonníka práce. Ďalšou poistnou ochranou sú škody poisteného na hnuteľných veciach zverených alebo užívaných pri výkone práce s výnimkou škôd spôsobených zanedbaním predpísanej obsluhy a údržby.

Poistenie bytových domov

Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu. Pri poistení bytového domu je poistená celá budova vrátane všetkých stavebných súčastí, technologických zariadení, napríklad výťahy, kotol, vonkajšieho schodišťa a vonkajších prípojok patriacich výlučne k budove. Vlastníkom bytov nestačí mať len poistenie domácnosti. Dôležité je, aby bol poistený celý dom. Poistenie celého bytového domu je variabilné. Dá sa vybrať z rôznych druhov krytia. Medzi najčastejšie patria živelné riziká, poistenie škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, krádež, lúpež stavebných súčastí, vandalizmus na budove a stavebných súčastiach, náhodné rozbitie skla, zodpovednosť z držby nehnuteľnosti a taktiež aj krížová zodpovednosť.

POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽOV

Zabezpečí optimálnu ochranu podnikania klienta pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi súvisiacimi s podnikateľskou činnosťou klienta. Podnikateľ (živnostník) si musí uvedomiť, že ručí celým svojim majetkom, preto je potrebné poznať riziká, ktoré jeho podnikanie ohrozujú, myslieť dopredu a zabezpečiť sa pred možnými škodami, ktoré ohrozujú jeho podnikateľskú činnosť.

Poistenie budov

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť je možné nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo v správe. Tento druh poistenia je vhodný aj pre podnikateľov, ktorý podnikajú v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady v nich vykonali stavebné úpravy.

Poistenie hnuteľných vecí

Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v poistenej prevádzke podnikateľa. Taktiež sa toto poistenie vzťahuje aj na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci prevzaté do opravy a veci na leasing.

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

Poistenie je určené na prekrytie finančných strát v prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, pretože nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť, tvoriť zisk a podnikateľ napriek tomu musí uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu a tvoriť zisk. Ide o poistenie ušlého zisku (t.j. zisku z predaja tovaru, zásob, zisku z poskytovaných služieb, ktorý by podnikateľ dosiahol počas doby prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nedošlo) a o poistenie fixných nákladov, ktoré by podnikateľ vynakladal aj počas prerušenia prevádzky ( napr. platby za energie, nájomné, mzdy zamestnancov a iné)

Poistenie strojov a elektroniky

Jedná sa o pripoistenie technických rizík strojov a elektroniky, ktoré rozširuje ponuku rizík krytých v poistení majetku. Týmto poistením má podnikateľ zabezpečené svoje stroje a elektroniku voči živelným rizikám, t.j. rizikám, ktoré pôsobia zvonka a taktiež aj voči rizikám, ktoré pôsobia zvnútra , t.j. ak by k poškodeniu strojov a elektroniky došlo vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často dochádza k poškodeniu stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo prepätím

Poistenie nákladu

Zabezpečí poistné krytie majetku podnikateľa aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, alebo do miesta opravy a podobne. Náklad je počas prepravy poistený proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody, živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Pri podnikaní nemusí ísť len o škodu zavinenú nedbanlivosťou podnikateľa a jeho zamestnancov, ale aj o porušenie právnej povinnosti. Vo veľa prípadoch zodpovedá podnikateľ za škodu bez ohľadu na zavinenie. Tento druh poistenia kryje nároky tretích osôb, za ktoré je podnikateľ právne zodpovedný. Môžu to byť škody na zdraví a živote, škody na veci, následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku. Samostatnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou, kde predmetom poisteného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí.

POISTENIE PRIEMYSELNÝCH RIZÍK

Priemyselné riziká patria medzi samostatný druh poistenia, ktorý si vyžaduje individuálny prístup. Každý výrobný podnik má svoje špecifické riziká, ktoré sa nedajú definovať zo všeobecných tabuliek komerčného poistenia. Môže ísť napríklad o poistenie fotovoltaických elektrární, automobilový priemysel, malé vodné elektrárne, teplárne a teplárenské spoločnosti, drevospracujúce závody, továrne- výrobné podniky a iné.

STAVEBNO - MONTÁŽNE POISTENIE

Developerské spoločnosti a investori sú si vedomí množstva rizík, ktoré môžu ohroziť a narušiť priebeh stavebného projektu, či už ide o živelné riziká alebo o pôsobenie ľudského faktora ako je nedbanlivosť a rôzne nehody. Tento druh poistenia v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenia technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe "all risk", teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve výslovne vylúčené. Poistenie je určené pre developera, stavebníka, majiteľa, investora, hlavného dodávateľa a ostatných dodávateľov. Poistené je budované dielo, či ide o výstavbu novej budovy alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby, taktiež sú poistené stavebné stroje, zariadenie staveniska a existujúce stavby a konštrukcie, na ktorých sa vykonávajú stavebné práce alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia. Zároveň sa poistenie vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody vzniknuté uskutočňovaním stavieb a ich zmien, škody vzniknuté prípravnými prácami k realizácii stavby, škody spôsobené remeselnými stavebnými činnosťami.

POISTENIE PLODÍN A HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Poľnohospodár nedokáže zabrániť nečakaným udalostiam ako sú krupobitie, záplava z prietrže mračien, požiar, povodeň alebo nákaza pri chove zvierat. Poistenie plodín minimalizuje následky vzniknuté pôsobením nepredvídaných živelných udalostí a zmierňuje ich dopad. Poistením je možné pokryť širokú škálu skupín plodín, či už v rámci celej skupiny alebo individuálne. Poistené sú plodiny pestované na ornej pôde (obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny a iné), ovocie alebo špeciálne plodiny (chmeľ, priadne rastliny, tabak, vinič, jednoročné liečivé rastliny). Poistenie hospodárskych zvierat zmierňuje dosahy na produkciu spoločnosti v prípade vzniku poistnej udalosti. Poistenie sa vzťahuje na uhynutie, usmrtenie alebo zmárnenie zvierat na úradný príkaz z dôvodu nákazy hospodárskych zvierat a hydiny, z dôvodu živelných udalostí, z dôvodu úhynu, úrazu, krádeže alebo straty zvierat pri preprave a taktiež aj z dôvodu možnosti rozšírenia nákaz pri hromadných infekčných chorobách, alebo otrave. Poistenie taktiež zahŕňa náklady na dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu. Poistiť je možné hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone a hydinu.

POISTENIE CESTNÉHO DOPRAVCU

Aj keď prepravovaný tovar nie je majetkom dopravcu, je v jeho záujme, aby bol k príjemcovi tovaru dopravený nepoškodený. V zmysle zákona dopravca nesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prevzatého tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa. Ak spoločnosť podniká v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, mieru zodpovednosti spoločnosti za škodu určuje medzinárodný dohovor CMR. V zmysle tohto dohovoru spoločnosť zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru a je povinná odškodniť príjemcu prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného alebo poškodeného tovaru sumou 8,33 SDR za kilogram nákladu bez ohľadu na reálnu hodnotu tovaru. SDR je menová jednotka Medzinárodného menového fondu určovaná prepočtom kurzov štyroch najsilnejších svetových mien, ktorého kurz je pohyblivý, 8,33 jednotiek SDR predstavuje približne 9,53 EUR. Ak spoločnosť podniká vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave, mieru zodpovednosti určuje Obchodný zákonník a rovnako ako v medzinárodnej cestnej nákladnej preprave spoločnosť zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru od jeho prevzatia až do vydania príjemcovi. Vtedy je spoločnosť povinná nahradiť cenu , ktorú mal tovar v čase, kedy ho prevzala ako prepravca.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENMI ORGÁNOV SPOLOČNOSTI "D&O"

Základnou právnou normou, ktorá upravuje zodpovednosť za riadenie spoločnosti je Obchodný zákonník. Každý člen štatutárneho orgánu ručí celým svojím majetkom za porušenie povinností stanovených zákonom (tak voči spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám). Neúmyselné chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť prípadne omyl pri výkone svojej funkcie môžu byť kvalifikované ako porušenie zákonných povinností vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Dôkazné bremeno o tom, že člen orgánu spoločnosti vykonával svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou nesie iba a len člen orgánu spoločnosti.

POISTENIE MANAŽMENTU "D&O" OCHRAŇUJE PREDOVŠETKÝM:

Poistené osoby – toto poistenie im uľahčuje podstupovať závažné rozhodnutia za situácie, kedy zodpovedajú za škodu celým svojím majetkom a ich zodpovednosť trvá aj niekoľko rokov (po odstúpení / odvolaní z funkcie)

Samotnú spoločnosť – hlavne pred negatívnymi dôsledkami konania členov orgánov spoločnosti; reálnejšie dosiahnuť odškodnenie svojich nárokov na náhradu spôsobenej škody

Záujmy akcionárov / spoločníkov / veriteľov – zaistením vymáhateľnosti nárokov a ekonomickej stability spoločnosti sú následne nepriamo chránené aj záujmy akcionárov, spoločníkov a veriteľov spoločnosti

POISTENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI

Tento nový produkt poskytuje krytie zodpovednosti vymedzenej zákonom č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní predchádzať hrozbe vzniku environmentálnej škody a vykonať nápravné opatrenia v prípade jej vzniku. Poistené sú náklady na preventívne opatrenia, nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov a technické náklady. Špecifikom tohto produktu je, že nie je krytá environmentálna škoda spôsobená konkrétnemu poškodenému, ale kryjú sa náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody, ktoré si bude štát uplatňovať prostredníctvom svojich orgánov.