Informačná povinnosť

Informácie pre klienta podľa § 33 a podľa § 27 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Informácie")

 • SENTIA s.r.o., samostatný finančný agent, so sídlom Jarabinková 2/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 708 445, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Odd.: Sro, vložka č. 43481/B, (ďalej len "SENTIA") vykonáva finančné sprostredkovanie na základe rozhodnutia UDK-094/2006/PGAP zo dňa 27.10.2006, udeleného podľa § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
 • SENTIA je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska, v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom PAG031231.Údaje o zápise finančného agenta v registri je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
 • SENTIA vykonáva sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu.

SENTIA má uzatvorené zmluvy s nasledujúcimi finančnými inštitúciami:

 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Atradius CreditInsurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA životní pojisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA pojisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Consumer Finance Holding, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
 • HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská Sporiteľňa, a.s.
 • UniCredit Bank Slovakia a.s.

SENTIA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie. Žiadna finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom finančnom trhu nemá v SENTIA kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

SENTIA koná v mene finančných inštitúcií, s ktorými má dojednané zmluvy o sprostredkovaní.

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania spoločnosťou SENTIA písomnou formou na príslušnom orgáne dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 z. z. alebo v poisťovni, ktorej poistný produkt finančný sprostredkovateľ sprostredkoval. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania možno riešiť mimosúdnym vyrovnaním podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov alebo, ak sa na tom strany dohodnú, v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov.

INFORMÁCIE O PRÁVNYCH NÁSLEDKOCH UZATVORENIA POISTNEJ ZMLUVY

Práve následky uzatvorenia poistnej zmluvy sú detailne uvedené vo všeobecných a osobitných poistných podmienkach finančnej inštitúcie. Všeobecné a osobitné poistné podmienky poisťovateľa, sú rozhodujúce, nakoľko obsahujú aj napr. možné výluky z poistenia, dôvody odmietnutia alebo krátenia poistného plnenia, konkrétne povinnosti a lehoty pri ohlásení a likvidácii poistnej udalosti, ako aj napr. spôsob určovania výšky poistného plnenia a pod.. Všeobecné a osobitné poistné podmienky upravujú špecifický spôsob možnosti zániku poistnej zmluvy.

SPÔSOB A SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM POISŤOVNE

V sektore poistenia je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený vytváraním technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia. Každá poisťovňa je povinná udržiavať svoju kapitálovú primeranosť v miere dostatočnej na krytie záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv od počiatku svojej činnosti po celú dobu svojho podnikania ako poisťovňa.

VÝŠKA POPLATKOV A INÝCH NÁKLADOV SÚVISIACICH S UZATVORENÍM PIOSTNEJ ZMLUVY

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je súčasťou sadzobníka poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou zverejnených príslušnou finančnou inštitúciou, ktorá finančnú službu pre klienta poskytuje.

V súvislosti so sprostredkovaním finančnej služby môže samostatnému finančnému agentovi plynúť od finančnej inštitúcie peňažné alebo nepeňažné plnenie. Podriadenému finančnému agentovi je odmena za finančné sprostredkovanie vyplácaná / poskytovaná samostatným finančným agentom vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými podmienkami odmeňovania. Výška peňažného plnenia závisí najmä od charakteru finančného produktu, výšky platieb, frekvencie platieb klienta za finančný produkt, prípadne aj od doby platenia klienta za finančný produkt. Nepeňažné plnenie súvisí predovšetkým s vyhlásenými súťažami, alebo jednorazovými bonusmi. Prijatie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia nebráni povinnosti finančného agenta konať v záujem klienta. Klient má právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia.

V sektore poistenia alebo zaistenia je povinnosť finančného agenta informovať o nákladoch za finančné sprostredkovanie splnená, ak finančný agent oznámi klientovi priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie. Informácia sa poskytuje súhrne za jednotlivé odvetvia životného poistenia. Spôsob výpočtu, metodiku výpočtu a lehotu na zverejňovanie výšky nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia ustanovuje Opatrenie Národnej banky Slovenska č.18/2010 zo dňa 28.09.2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.