Poradenstvo a asistencia pri likvidácii poistnej udalosti

Späť na služby | Online poistenie

Čo potrebujete pre rýchle vybavenie škody:

Vašu poistnú zmluvu (prípadne číslo zmluvy)

Osobné údaje o zúčastnených osobách

Čo najviac informácií o škodovej udalosti (čas, miesto, okolnosti)

Originály dokladov ku škodovej udalosti

Nahlásiť škodu online

Postup pri poistnej udalosti poistenia motorových vozidiel

Ak ste vinníkom dopravnej nehody a máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie vozidla:

 • v prípade, že ste nehodu spôsobili Vy, alebo bolo poškodené aj Vaše havarijne poistené vozidlo, je potrebné ohlásiť ju poisťovni najneskôr do 15 dní (ak sa nehoda stala na území Slovenska) alebo do 30 dní (ak k nehode došlo v zahraničí),
 • ak sa stala nehoda, pri ktorej bolo viac účastníkov, vypíšte tlačivo "Záznam o nehode", ktoré je medzinárodne schválené a používané v štátoch EÚ.

Ak ste poškodeným (dopravná nehoda sa stala v Slovenskej republike)

 • Vyžiadajte si od vinníka všetky údaje potrebné na uplatnenie Vášho nároku na náhradu škody - meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo jeho poisťovne, číslo poistnej zmluvy. Uvedené údaje sa dajú zistiť aj na bielej karte vinníka, ktorú je povinný nosiť pri sebe.
 • V prípade, že Vám vinník nie je ochotný poskytnúť požadované údaje, obráťte sa na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.
 • Identifikovať poisťovňu vinníka môžete aj prostredníctvom internetu. Na stránke SKP www.skp.sk nájdete sekciu „Vyhľadávanie poisťovateľa vozidiel“.

Ak ste poškodeným (dopravná nehoda sa stala v zahraničí)

 • Policajný protokol podpisujte len vtedy, ak mu rozumiete a súhlasíte s jeho znením, inak v ňom uveďte svoje výhrady v slovenčine.
 • Zistite, s ktorou poisťovňou má vinník nehody uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu s pôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Ak sa Vám nepodarí zistiť poisťovňu vinníka alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na národnú kanceláriu štátu, v ktorom prišlo k nehode.
 • Na identifikáciu poisťovne vinníka postačuje evidenčné číslo vozidla vinníka a dátum nehody (adresy a telefónne čísla sú uvedené na zadnej strane zelenej karty).
 • V prípade, že k nehode došlo na území ktoréhokoľvek štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), máte právo uplatniť si svoje nároky na náhradu vzniknutej škody v Slovenskej republike, u likvidačného zástupcu poisťovne vinníka. Výhodou takéhoto konania je, že likvidačný zástupca, ktorý vybavuje poistnú udalosť v mene poisťovne vinníka, zastupuje túto poisťovňu v plnom rozsahu a komunikuje s Vami v slovenskom jazyku.
 • Likvidačného zástupcu ktorejkoľvek poisťovne členskej krajiny EEA spravujúcej poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli prevádzkou motorového vozidla, nájdete na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) www.skp.sk, v sekcii Informačné stredisko.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

 • vyplnené a oboma stranami podpísané tlačivo "Záznam o nehode",
 • vyplnené tlačivo "Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla". V tlačive treba uviesť kontaktnú osobu, u ktorej je možné vykonať obhliadku poškodeného vozidla.
 • kópiu zelenej karty,
 • kópiu technického preukazu, resp. osvedčenia o evidencii poisteného vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol,
 • prípadne kópie ďalších dokladov podľa pokynov pracovníka poisťovne, ktorého ste oslovili,
 • ako poškodený ste povinný preukázať poisťovni oprávnenosť svojich nárokov tým, že jej pracovníkom umožníte zdokumentovať rozsah vzniknutej škody. Svoje vozidlo si môžete nechať obhliadnuť technikom – pracovníkom poisťovne obhliadkových miestach poisťovne.
 • v prípade, že je Vaše vozidlo odtiahnuté do servisu ako nepojazdné, oznámte pri nahlasovaní poistnej udalosti, v ktorom servise sa Vaše vozidlo nachádza, príp. miesto, kde je možné vozidlo obhliadnuť. Do 48 hodín Vás skontaktuje pracovník poisťovne, ktorý si s Vami dohodne termín a miesto obhliadky.
 • škody na sklách motorových vozidiel je potrebné nechať obhliadnuť, zdokumentovať rozsah vzniknutej škody, technikom – pracovníkom poisťovne na týchto obhliadkových miestach.
 • Na obhliadkovom mieste technik – pracovník poisťovne zdokumentuje poškodenie Vášho vozidla a spíše zápis o poškodení. Pred vykonaním obhliadky nevykonávajte opravu vozidla! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

Volajte políciu v nasledovných prípadoch:

 • ak je odhadovaná škoda nad 4000 €
 • ak sa stala škoda na zdraví
 • ak Vám bolo odcudzené vozidlo, prípadne jeho časti
 • ak bolo Vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus)
 • ak sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
 • uniknú nebezpečné veci
 • ak sa účastníci nedohodli na jej zavinení
 • ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky

Postup pri poistnej udalosti zo životných a úrazových poistení

V prípade oslobodenia od platenia poistného

 • písomná žiadosť o výplatu poistného plnenia z dôvodu priznania invalidity,
 • fotokópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o priznaní invalidného dôchodku,
 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý vám bol priznaný invalidný dôchodok,
 • fotokópia Lekárskej zápisnice z posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne.

V prípade dožitia sa konca poistenia poistného klienta

Ako poistená osoba budete pred skončením poistenia písomne oboznámený s tým, kedy (dátum) poistenie končí, bude Vám oznámená výška poistnej čiastky, ktorá Vám bude vyplatená po zdanení (dožitie je poistná udalosť, ktoré podlieha zdaňovaniu).

V prípade, že poistenou osobou je maloleté dieťa, je nutné zaslať do poisťovne nasledovné doklady:

 • fotokópiu rodného listu maloletého dieťaťa,
 • fotokópiu občianskeho preukazu oboch zákonných zástupcov maloletého dieťaťa,
 • v prípade, keď sú rodičovské práva a povinnosti jedného zo zákonných zástupcov obmedzené alebo pozastavené, resp. jeden zo zákonných zástupcov je zbavený rodičovských práv a povinností, príp. jeden zo zákonných zástupcov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie súdu, ktoré potvrdzuje, kto je oprávnený spravovať majetok maloletého dieťaťa,
 • overenie totožnosti oboch zákonných zástupcov na oznámení "Výplata poistného plnenia pri dožití"

V prípade diagnostikovania závažného ochorenia

 • tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti závažné ochorenie" vyplnené a podpísané Vami a druhú stranu lekárom,
 • lekárska správa o diagnostikovaní ochorenia podľa poistných podmienok doplnkového poistenia závažných ochorení,
 • lekárska správa o vykonaní operácie podľa poistných podmienok doplnkového poistenia závažných ochorení,
 • prepúšťacia správa zo zariadenia, v ktorom bola operácia vykonaná,
 • nález z histológie.

V prípade úmrtia poistenej osoby následkom prirodzenej smrti poisteného a úmrtia zaopatrovateľa

 • oznámenie o vzniku poistnej udalosti na poistnej zmluve (číslo poistky) s uvedením adresy osoby oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia,
 • žiadosť o výplatu poistného plnenia s uvedením spôsobu výplaty (poštová poukážka, resp. účet)
 • úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 • pitevná správa (ak pitva bola vykonaná pri nejasnej príčine úmrtia),
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
 • ak na poistnej zmluve nie je určená oprávnená osoba, kontakt na notára, ktorý spravuje dedičské konanie,
 • ak boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou, policajnú správu prípadne adresu a meno vyšetrovateľa policajného zboru.

V prípade priznania invalidného dôchodku

 • písomná žiadosť o výplatu poistného plnenia z dôvodu priznania invalidity,
 • fotokópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o priznaní invalidného dôchodku,
 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý Vám bol priznaný invalidný dôchodok,
 • fotokópia Lekárskej zápisnice z posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne.

V prípade trvalej invalidity a trvalých následkov úrazu

 • písomnú žiadosť o hodnotenie Vašich trvalých následkov,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu, ktorý spôsobil trvalé následky,
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje.

V prípade úrazu (patria sem ostatné riziká v rámci úrazového poistenia)

 • tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia" – vyplnené a podpísané Vami a druhú stranu lekárom,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu (vrátane dokladu z prvého ošetrenia úrazu),
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu, prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje,
 • v prípade poistenia nákladov spojených s úrazom aj originály potvrdení o vzniknutých nákladoch,
 • v prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu aj prepúšťaciu správu z nemocnice (kópiu prepúšťacej lekárskej správy z hospitalizácie).

V prípade hospitalizácie

V prípade, že ste boli hospitalizovaný, bez zbytočného odkladu zašlite do poisťovne:

 • vyplnené tlačivo "Potvrdenie pobytu v nemocnici", prípadne písomná žiadosť
 • kompletnú prepúšťaciu správu z nemocnice (nie ošetrovateľskú správu ani predbežnú správu)

V prípade práceneschopnosti

 • najneskôr k 15., 22. alebo 29. dňu trvania práceneschopnosti (podľa toho, od ktorého dňa bolo v poistnej zmluve dojednané vyplácanie dennej dávky), potvrdenie ošetrujúceho lekára o vzniku práceneschopnosti na tlačive "Potvrdenie pracovnej neschopnosti",
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu,
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia,
 • oznámenie o ukončení práceneschopnosti poisťovateľovi do 5 dní odo dňa ukončenia práceneschopnosti, t.j. potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu,
 • potvrdenie o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred poistnou udalosťou (t.j. daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa),
 • kópie lekárskych správ z celého priebehu liečby, vrátane lekárskej správy z prvotného ošetrenia (v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia – lekársku správu z ošetrenia, kedy bolo ochorenie po prvý raz diagnostikované)

Postup pri poistnej udalosti cestovného poistenia

Poistenie liečebných nákladov

Vždy sa obráťte na asistenčnú službu v prípade:

 • náročnejších, opakovaných ambulantných výkonov,
 • úhrady za výkony nad 300 EUR,
 • hospitalizácie,
 • poistnej udalosti na cestách mimo Európy,
 • nutnosti zabezpečenia prevozu do SR (vrátane prevozu telesných pozostatkov a batožiny v prípade smrti).
 • Pri bežných ambulantných ošetreniach Vám rovnako odporúčame kontaktovať asistenčnú službu. V prípade, že máte dostatok finančných prostriedkov a rozhodli ste sa pre platbu v hotovosti, žiadajte od lekára vždy originál dokladu o zaplatení a originál lekárskej správy s uvedením diagnózy.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

 • originály lekárskej správy s uvedením diagnózy a zoznam vykonaných lekárskych výkonov,
 • originálny účet za ošetrenie, pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz,
 • vyplnené tlačivo "Oznámenie o poistnej udalosti"

Poistenie pátrania a záchrany

Poistenie sa vzťahuje na náklady vynaložené pri záchranných akciách na území Slovenskej republiky.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

 • vyplnené tlačivo "Oznámenie o úraze" a správa ošetrujúceho lekára,
 • v prípade smrti poisteného úmrtný list a list o prehliadke mŕtveho,
 • v prípade trvalých následkov úrazu v dôsledku úrazu doklad o tom, kedy a ako došlo k úrazu poisteného a potvrdenie o druhu a rozsahu trvalých následkov od odborného lekára, eventuálne ďalšie potrebné doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.

Poistenie batožiny a dokladov

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

 • Ak vám bola odcudzená batožina, informujte ihneď políciu a žiadajte spísanie protokolu - doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením alebo potvrdenie o lúpeži s potvrdením zoznamu odcudzených, stratených alebo zničených vecí.
 • Ak došlo k odcudzeniu alebo poškodeniu batožiny z ubytovacieho zariadenia, vyžiadajte si ubytovateľom potvrdený písomný doklad o vzniku škody s potvrdením zoznamu odcudzených, stratených alebo zničených vecí.
 • Ak došlo k poškodeniu alebo strate batožiny počas prepravy dopravcom, vyžiadajte si potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody, poisťovni predložte aj cestovný a batožinový lístok.
 • V každom prípade sa snažte aj iným spôsobom zdokumentovať okolnosť škody, napríklad fotografiami alebo výpoveďami svedkov.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

 • vyplnené tlačivo "Oznámenie o poistnej udalosti"
 • originál dokladu o zakúpení kufra alebo cestovnej tašky
 • doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením
 • potvrdenie organizácie zodpovednej za škodu
 • potvrdenie prepravcu o preprave veci a jej poškodení, zničení, alebo strate

Poistenie storno poplatkov, poistenie prerušenia cesty a poistenie zmeškaného dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

 • Vyplnené tlačivo "Oznámenie o poistnej udalosti"
 • potvrdenie o zaplatení ceny zájazdu,
 • potvrdenie poistníka o stornovaní zájazdu s vyznačením dátumu stornovania,
 • potvrdenie príslušnej cestovnej kancelárie o výške požadovaných storno poplatkov,
 • kópiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, príp. iný doklad o zakúpení zájazdu,
 • lekársku správu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia liečenia, príp. úmrtný list, alebo lekárske potvrdenie o predpísaných liekoch,
 • policajnú správu, ak sú príčinou poistnej udalosti iné ako zdravotné dôvody,
 • doklady o vzniku inej poistnej udalosti, ktorá znemožnila poistenému zrušiť plánovanú cestu alebo zájazd,
 • nevyužité cestovné lístky a poukazy na ubytovanie.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

 • Neuznávajte svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovne, ani vzniknutú škodu v žiadnom prípade neuhrádzajte, a to ani čiastočne.
 • Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete rozumieť.
 • Bez zbytočného odkladu oznámte asistenčnej službe, že došlo ku škode a podajte pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu.
 • Oznámte neodkladne príslušným policajným orgánom každú škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestnej činnosti.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

Ak spôsobíte tretej osobe škodu, snažte sa zabezpečiť písomné prehlásenie o tejto skutočnosti (napr. od poškodenej osoby, od hotela a pod.) a zdokumentujte okolnosti škody (fotografie).

Postup pri poistnej udalosti poistenia majetku

Pre včasné vyriešenie poistnej udalosti je dôležité, ako rýchlo nám Vašu škodu oznámite, aby mohla byť Vaša škoda vyriešená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 • Poškodenú vec pred vykonaním obhliadky neopravujte. Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.
 • Čo najskôr ako to situácia dovolí začnite s upratovaním škôd, aby ste zabránili ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku.
 • Vyhotovte fotodokumentáciu.
 • Všetky zachraňovacie práce a ďalšie činnosti zapíšte do zoznamu a vytvorte zoznam zničených a poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Každý zoznam potvrďte svojím podpisom a dátumom vyhotovenia.
 • Zvyšky zničených vecí, pokiaľ Vám to situácia dovolí, ponechajte a uložte na mieste (na dvore pod plachtou a podobne), k následnej prehliadke pracovníkmi poisťovne. Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a budete musieť začať s odstraňovaním zvyškov skôr (teda pred návštevou pracovníkov poisťovne), bude nevyhnutné zaistiť preukaznosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. Vaša vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne). Nesplnenie tejto povinnosti poisteného by mohlo za určitých okolností ovplyvniť výplatu poistného plnenia alebo jej výšku.
 • Veci, na ktorých zostalo poškodenie, ponechajte na prehliadku pracovníkmi poisťovne .Pri veciach, ktoré bude možné opraviť, vyčkajte s opravou na pokyn poisťovateľa. Pokiaľ bude nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov začať s opravou alebo s odstraňovaním zvyškov skôr, aj v tomto prípade bude nutné zaistiť preukázanie vzniku a výšky škody aj preukaznosť existencie uvedených dôvodov (ako pri veciach zničených).

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti? Na obhliadku si pripravte:

 • zoznam poškodených a zničených vecí, ktorý podľa vyššie uvedeného návodu vytvoríte,
 • nadobúdacie doklady, účty (ak ich máte k dispozícii)
 • v prípade poškodenia stavby jej stavebné plány,
 • fotodokumentáciu poškodených alebo zničených vecí, ak ich budete mať,
 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škody z poistenia majetku.

Ako postupovať pri poistnej udalosti poistenia zodpovednosti za škodu?

Pre včasné vyriešenie poistnej udalosti je dôležité, ako rýchlo nám Vašu škodu oznámite. Nižšie nájdete niekoľko užitočných rád ako v takejto situácii postupovať, aby mohla byť Vaša prípadná škoda vyriešená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

Pri poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu (mimo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) môže ísť o nasledovné škody:

 • škody zo zodpovednosti za škodu občanov z bežného občianskeho života
 • škody zo zodpovednosti za škodu podnikateľov
 • škody zo zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
 • škody zo zodpovednosti za škodu leteckých dopravcov
 • škody z poistenia prepravy zásielok

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

 • ak ste poistený, vyplňte tlačivo "Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu"
 • ak ste poškodený, vyplňte tlačivo "Dotazník pre poškodeného"
 • zmluva o dielo, zákazkový list, doklad o prevzatí veci do opravy, úschovy a pod,
 • nadobúdací doklad potvrdzujúci hodnotu poškodenej, zničenej, resp. odcudzenej veci,
 • doklady za opravu poškodenej veci, odpredaj so zľavou, zostatková hodnota,
 • v prípade škody na zdraví: lekárske správy, potvrdenie o strate na zárobku,
 • v prípade straty veci, havárie, požiari: uznesenie PZ SR, príp. protokol o dopravnej nehode, správa,
 • písomný nárok poisteného, resp. poškodeného, ev. reklamačný list poškodenej firmy s vyčíslením požadovanej náhrady škody (pri vnútroštátnej preprave vrátane DPH).

Prípadné ďalšie potrebné doklady od Vás písomnou formou vyžiadame dodatočne, zohľadňujúc okolnosti konkrétnej škody.